Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.)
PANHELLENIC FEDERATION OF ASSOCIATIONS ORGANIZATIONS FOR MENTAL HEALTH (POSOPSI) 

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Από τους Συλλόγους Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία καθώς και από τους Συλλόγους ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία ιδρύεται Δευτεροβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία», η οποία για συντομία αποκαλείται «Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.», με έδρα το δήμο Κάτω Ηλιούπολης. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. μπορεί η έδρα της να μεταφέρεται σε οποιονδήποτε δήμο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. είναι οργάνωση πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητη.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ
1. Η συνένωση όλων των Συλλόγων της χώρας Οικογενειών ή Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία και Συλλόγων ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία ή μικτών Συλλόγων Οικογενειών - Φίλων και Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε ενιαίο νομικό πρόσωπο, την ανωτέρω Ομοσπονδία και ο συντονισμός της δράσης των μελών της.
2. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών, νομικών και υλικών συμφερόντων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.
3. Η μέριμνα για την ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού δικτύου υπηρεσιών για την ψυχική υγεία για όλη τη χώρα που θα συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση, κατάρτιση, επαγγελματική απασχόληση, συνταξιοδότηση, ασφάλιση και αξιοπρεπή διαβίωση.
4. Η ΠΟΣΟΨΥ αποτελεί τον κύριο φορέα που υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές αλλαγές που θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής των ατόμων με σοβαρή ψυχική νόσο και των οικογενειών τους υλοποιώντας αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το Πανελλαδικό Συνέδριο από τους εκπροσώπους των Σωματείων –μελών της ή από το Γεν. Συμβούλιο.
5. Η Ομοσπονδία συνεργάζεται με γιατρούς και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, νομικούς, κοινωνιολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν στις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και το σημαντικό ρόλο των οικογενειών για την επίτευξη της και οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν για την πραγμάτωση των σκοπών της ΠΟΣΟΨΥ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ
1. Επιδίωξη για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων.
2. Υποστήριξη ερευνών στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.
3. Ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερων εμπλεκομένων ομάδων επαγγελματιών (επαγγελματιών υγείας, δημοσιογράφων, αστυνομικών, δικαστών κ.λ.π.) για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, ώστε να γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι, πρόκειται για ένα από τα προβλήματα υγείας των ανθρώπων.
4. Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας και επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο για την επίλυση τους.
5. Συνεργασία με άλλες οργανώσεις σχετικές με την ψυχική υγεία ή άλλες ειδικές ανάγκες στο εσωτερικό και εξωτερικό.
6. Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων (σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων κ.λ.π.)
7. Συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ημεδαπής και αλλοδαπής.
8. Σύσταση και λειτουργία μονάδων και προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνων, ΚΟΙΣΠΕ, οικοτροφείων, προγραμμάτων αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης, κέντρα ημέρας κ.λ.π.
9. Έκδοση παντός είδους μορφωτικού και εντύπου υλικού σχετικού με την ψυχική νόσο και τις ανάγκες των οικογενειών.
10. Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και των μελών οργανώσεων της.
11. Τέλος κάθε άλλη νόμιμη εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητα που αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.
12. Η ένταξη της σαν τακτικό μέλος στη δύναμη της ΕΣΑμεΑ 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ
1)Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε:
Α) Τακτικά
Β) Αρωγά- Φίλοι
Γ) Επίτιμα
2)Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
Α)Σύλλογοι-Σωματεία Οικογενειών και Φίλων Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία
Β)Σύλλογοι-Οργανώσεις Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία
Γ)Μικτοί Σύλλογοι Οικογενειών, Φίλων και Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σημείωση: (Ο προσδιορισμός της κάθε κατηγορίας των μελών της ΠΟΣΟΨΥ προκύπτει από τα καταστατικά των συλλόγων και από το άρθρο, που αναφέρονται τα τακτικά μέλη)
3)Δεν γίνονται τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας Σύλλογοι που η πλειοψηφία των μελών τους δεν είναι γονείς, κηδεμόνες, αδέρφια, εν’ γένει φροντιστές ή οι ίδιοι ψυχικά πάσχοντες σε ποσοστό 60% οι προαναφερόμενοι και 40% οι φίλοι.
4)Αρωγά - φίλοι μέλη γίνονται με απόφαση του Γεν. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συνεργασθούν με την Ομοσπονδία για την επιτυχία των σκοπών της και τα οποία προσφέρουν ετήσια συνδρομή τα μεν Νομικά πρόσωπα ίση με αυτήν του τακτικού μέλους, τα δε φυσικά εφ’ άπαξ εγγραφή 30 ευρώ.
5)Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου Νομικά ή Φυσικά καταξιωμένα πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.
6)Τα Αρωγά-Φίλοι και Επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γράφονται σε χωριστά μητρώα. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ή Συλλόγων – Οργανώσεων Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία ή μικτός Σύλλογος Οικογενειών - Φίλων και Ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, που επιθυμεί να γραφεί ως μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά :
1. Γραπτή αίτηση περί εγγραφής του στην Ομοσπονδία.
2. Δήλωση του αιτούντος ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη Ομοειδή Ομοσπονδία Συλλόγων της ημεδαπής.
3. Αντίγραφα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ή του Δ.Σ. αυτού περί εγγραφής του ως μέλους της Ομοσπονδίας και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού της.
4. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο αντίγραφο του Καταστατικού του , οι διατάξεις του οποίου πρέπει να μην αντίκεινται στις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
5. Αντίγραφο επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο, της απόφασης με την οποία αναγνωρίσθηκε ο Σύλλογος.
6. Πίνακα που να δείχνει τα ονόματα και τα επώνυμα των Μελών της Διοίκησής του, καθώς και τα αξιώματα αυτών.
7. Επίσης, πρέπει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και την ετήσια συνδρομή του, χωρισμένα σε 2 εξάμηνα και ανάλογα πότε γίνεται η εγγραφή του κατά τις διατάξεις του παρόντος. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αφού ελέγξει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποφασίζει αν θα γίνει δεκτή ή όχι η αίτηση και εγγράφει ή όχι το Σύλλογο ως μέλος της Ομοσπονδίας.
Την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή απόρριψη της αίτησης, η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο Σύλλογο, μέσα σε ένα μήνα από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Αν η απόφαση είναι απορριπτική, θα πρέπει στην απάντηση να γράφονται οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση εγγραφής. Στη συνέχεια ο Σύλλογος μπορεί να κάνει νέα αίτηση εφ’ όσον εκλείψουν οι λόγοι που απορρίφθηκε η αίτηση και αν πάλι δε γίνει δεκτή να προσφύγει στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που απόφασή του είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τα τακτικά μέλη της ΠΟΣΟΨΥ, μπορούν να αποχωρήσουν από αυτή, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, που στην Ημερήσια Διάταξη της θα αναφέρεται ρητά το Θέμα : « ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ». Αντίγραφο της απόφασης αυτής, μαζί με αίτηση αποχώρησης θα υποβάλλεται στην ομοσπονδία.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κάθε σύλλογος Μέλος της Ομοσπονδίας παύει να είναι μέλος αυτής και διαγράφεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από το Ετήσιο Συνέδριο:
1. Εάν ο Σύλλογος διαλυθεί με δικαστική απόφαση και γνωστοποιηθεί στην Ομοσπονδία.
2. Εάν ο Σύλλογος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρία (3) συνεχή Συνέδρια της Ομοσπονδίας.
3. Όταν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από δύο (2) χρόνια (δύο μήνες πριν τη διαγραφή του Συλλόγου- Σωματείου, η Ομοσπονδία τον ειδοποιεί να καταβάλει τις συνδρομές του).
4. Όταν επανειλημμένα παραβιάζει τους σκοπούς της Ομοσπονδίας ή συμμετέχει στην ίδρυση άλλης Ομοειδούς Ομοσπονδίας ή γίνεται μέλος υφιστάμενης Ομοειδούς.
5. Όταν παρακωλύει συστηματικά την υλοποίηση των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων.
6. Όταν συνεργάζεται με οποιαδήποτε οργάνωση που η κατεύθυνση και η δράση της είναι αντίθετη με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
Η επανεγγραφή του μέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του Καταστατικού ή των αποφάσεων των Καταστατικών Οργάνων, γίνεται μόνο με απόφαση του Συνεδρίου, αν υποβληθεί σχετική αίτηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και επικύρωση από το συνέδριο.
Προ της διαγραφής υποχρεωτικά καλείται εγγράφως σε απολογία για το παράπτωμα το υπόλογο μέλος. Ο Σύλλογος – Σωματείο - Μέλος που αποχωρεί ή διαγράφεται υποχρεούται να εξοφλήσει τις συνδρομές που οφείλει.
Μετά την διαγραφή ή την αποχώρηση ο Σύλλογος- Σωματείο- Μέλος αποστερείται από όλα τα δικαιώματα που είχε σαν μέλος.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Σύλλογοι- Σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΟΨΥ) υποχρεούνται:
1. Να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, άπαξ ή στις αρχές κάθε εξαμήνου
2. Να παίρνουν μέρος σε κάθε δραστηριότητα ή εκδήλωση της ΠΟΣΟΨΥ και να συντονίζουν τις ενέργειες τους με τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας για την επιτυχία των σκοπών της.
3. Να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να στηρίζουν τις αποφάσεις των οργάνων της, όταν αυτές δεν θίγουν την αυτοτέλειά τους.
4. Να υποβάλλουν μέσα σε ένα μήνα μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους και την συγκρότηση των νέων μελών σε σώμα, έγγραφο με τα ονοματεπώνυμα που αποτελούν τη Διοίκηση του Συλλόγου τους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι Σύλλογοι- Σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται:
1. Να λαμβάνουν μέρος με τους αντιπροσώπους των στα Συνέδρια της ΠΟΣΟΨΥ, να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ελέγχουν και να κριτικάρουν το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΣΟΨΥ.
2. Να ζητούν την ηθική και νομική κάλυψη της ΠΟΣΟΨΥ για την προώθηση των επιδιώξεών τους.
3. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων που υπάρχουν στην Ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση τους στην Εκτελεστική Επιτροπή.

ΣΧΕΣΕΙΣ
1. Οι Σύλλογοι- Σωματεία – μέλη της ΠΟΣΟΨΥ διατηρούν την αυτοτέλεια τους και η Ομοσπονδία δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά τους.
2. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των μελών της ΠΟΣΟΨΥ η Ομοσπονδία μπορεί να παίξει συμβιβαστικό και συμβουλευτικό μόνο ρόλο στη διένεξη αυτή εφ’ όσον το ζητήσουν οι Σύλλογοι- Σωματεία – μέλη.
3. Σε περίπτωση που ένας Σύλλογος- Σωματείο – μέλος άρει την εμπιστοσύνη στον εκπρόσωπο του δύναται να τον αντικαταστήσει ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του με άλλον. Αν όμως ο εκπρόσωπος του Συλλόγου- Σωματείου είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΟΨΥ παραμένει και προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι λήξεως της θητείας του στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Δύναται όμως ο Σύλλογος να στείλει άλλον εκπρόσωπο στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
1. Οι εγγραφές των Συλλόγων Σωματείων τακτικών και αρωγών μελών οι οποίες ορίζονται σε 50 ΕΥΡΩ
2. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές Συλλόγων- Σωματείων ορίζονται σε 100 ΕΥΡΩ.
3. Τα φυσικά πρόσωπά αρωγά- φίλοι επιβαρύνονται μόνο με δικαίωμα εγγραφής 30 ΕΥΡΩ.
4. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.
5. Οι επιχορηγήσεις ή παροχές από Κρατικές, Δημοτικές και άλλες αρχές ή από Οργανισμούς, Τράπεζες κ.λ.π.
6. Οι εισπράξεις από εορτές ή εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
7. Οι εισφορές που προέρχονται από εορτές ή εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από Συλλόγους- Σωματεία ή άτομα για ενίσχυση της Ομοσπονδίας.
8. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή ιδιωτικές ενισχύσεις. Οι εισφορές που προέρχονται από την παράγραφο 7 γίνονται δεκτές ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΣΟΨΥ.
9. Από την νόμιμη εκμετάλλευση της περιουσίας της Ομοσπονδίας.
10. Από τις προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων εθνικών και κοινοτικών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΩΡΗΤΕΣ- ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ- ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ανακηρύσσει:
Ι. Δωρητές αυτούς που προσέφεραν σ’ αυτήν χρήματα ή αντικείμενα (κινητά ή ακίνητα) συνολικής αξίας τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερης από την ετήσια συνδρομή κάθε τακτικού μέλους.
II. Ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν πάνω από σαράντα φορές μεγαλύτερη εισφορά από την ετήσια συνδρομή.
ΙΙΙ. Μεγάλους Ευεργέτες αυτούς που προσφέρουν πάνω από διακόσιες φορές μεγαλύτερη εισφορά από την ετήσια συνδρομή.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση του Συνεδρίου της ΠΟΣΟΨΥ.
Τα ονόματα αυτών χαράσσονται σε εύλογο χρόνο, με χρυσά γράμματα σε πλαίσια που κρεμιούνται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και περνιούνται σε ειδικό για κάθε κατηγορία βιβλίο που τηρείται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΑ
Καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Συλλόγων- Μελών της δύναμής της.
2. Το Γενικό Συμβούλιο
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
5. Η Εφορευτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας ΠΟΣΟΨΥ είναι το Πανελλαδικό Συνέδριο. Αυτό αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ομοσπονδία και για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της.
Συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις και έκτακτες.
Οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται μια φορά τον χρόνο και οι έκτακτες όποτε το ζητήσουν το ¼ των αντιπροσώπων συνέδρων ή όταν το Γενικό Συμβούλιο νομίζει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να παρθεί απόφαση από το Συνέδριο της ΠΟΣΟΨΥ.
Συμπληρώνει τροποποιεί ή ανακαλεί τις αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων της ΠΟΣΟΨΥ.
Υποδεικνύει το πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να εργαστεί το Γενικό Συμβούλιο για την επίτευξη της λύσης των παρουσιαζομένων προβλημάτων.
Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Γενικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή με σχετική πλειοψηφία.
Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τριετής.
Τροποποιεί το Καταστατικό.
Συγκροτείται από αντιπροσώπους των οργανώσεων της δύναμής της που εκλέχτηκαν στις τελευταίες εκλογές.
Εγκρίνει ή απορρίπτει ψηφίσματα υποβληθέντα από τους συνέδρους.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της ΠΟΣΟΨΥ εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους που γίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ως εξής:
Σε κάθε είκοσι (20) μέλη σωματείου αντιστοιχεί και ένα αντιπρόσωπος.
Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι πάνω από δέκα (10) προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος για την ΠΟΣΟΨΥ.
Σωματείο με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη μετέχει με ένα αντιπρόσωπο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΟΨΥ οφείλει αμέσως μετά την υποβολή σε αυτή του πρακτικού εκλογής των συνέδρων να ολοκληρώσει την διαδικασία ανακήρυξης των συνέδρων το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης του συνεδρίου, τακτικού ή έκτακτου.
Μετά το χρόνο αυτό δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση των εκπροσώπων για το συγκεκριμένο Συνέδριο.
Σύνεδρος που αποκλείστηκε για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να προσφύγει στο Συνέδριο με γραπτή αίτηση που κρίνεται πριν την έναρξη της ημερήσιας Διάταξης.
Η ψήφος του συνέδρου ασκείται προσωπικά ή με εξουσιοδότηση εκπροσώπων του ίδιου του Συλλόγου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΟΨΥ εφοδιάζει όλους τους Συνέδρους με ειδική κάρτα.
Προϋπόθεση για συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο είναι η τακτοποίηση των υποχρεώσεων της οργάνωσης τους.
Σε περίπτωση που οργάνωση μέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις μπορεί ο εκπρόσωπος Σύνεδρος να το πράξει αυτό.
Το Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας συγκαλείται από το Γενικό Συμβούλιο στο 2ο τρίμηνο κάθε έτους.
Η ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου και η πρόσκληση των συνέδρων συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (ύστερα από έκκριση του Γ.Σ.) και αποστέλλεται 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή του.
Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να το συγκαλέσει το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης και να αποστείλει τις προσκλήσεις το αργότερο 30 ημέρες πριν.
Εάν η έκτακτη σύγκλιση ζητηθεί από το ¼ των συνέδρων τα θέματα που προτείνουν οι αιτούντες προτάσσονται στην Ημερήσια διάταξη και συζητούνται κατά προτεραιότητα.
Προ της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου εκλέγεται, με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής αυτού και ένας τουλάχιστον γραμματέας ο οποίος θα τηρεί τα πρακτικά του Συνεδρίου.
Επίσης εκλέγονται και τρία (3) μέλη Εφορευτικής Επιτροπής αν είναι εκλογοαπολογιστικό.
Ο πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι περισσότεροι των μισών εκλεγμένων αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της ΠΟΣΟΨΥ.
Αν δεν υπάρχει απαρτία το Συνέδριο συνέρχεται εντός μηνός στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων αντιπροσώπων.
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (πλην αρχαιρεσιών) και με ανάταση της χειρός (πλην των αρχαιρεσιών και των θεμάτων εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση)
Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται για το Πανελλαδικό Συνέδριο είναι υποχρεωτικά συγγενείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ή εν’ γένει φροντιστές ψυχικά πασχόντων ατόμων ή τα ίδια τα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία, στον οποίο αριθμό εκλεγμένων θα είναι 50% άτομα με ψυχιατρική εμπειρία. Η ιδιότητα του γονέα- αδερφού διατηρείται δια βίου και σε περίπτωση που το πάσχον άτομο απεβίωσε.

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Ομοσπονδία διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από 11 μέλη, που είναι φροντιστές ή νόμιμοι κηδεμόνες ή άτομα με ψυχιατρική εμπειρία σε αναλογία 4 συγγενείς/φροντιστές, 4 άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και οι υπόλοιποι 3 πλειοψηφήσαντες ανεξαρτήτως ιδιότητας.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Συμβουλίου κενωθεί μια θέση Τακτικού Συμβούλου, η θέση αυτή συμπληρώνεται από τον Αναπληρωματικό Σύμβουλο.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Εκλέγει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία, εφόσον υπάρχουν πέραν των (5) πέντε υποψηφιότητες.
2. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και προς τούτο δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στην Εκτελεστική Επιτροπή.
3. Αντικαθιστά το Συνέδριο στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) τακτικών Συνεδρίων σε όλες τις δραστηριότητες εκτός της εκλογής και παύσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της τροποποίησης του καταστατικού.
4. Είναι αρμόδιο για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την κατάκτηση δικαιωμάτων για λογαριασμό των ψυχικά ασθενών ή την διατήρηση των κεκτημένων.
5. Ορίζει τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε όργανο εκπροσωπείται η Ομοσπονδία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
6. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό.
7. Εάν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου κατοικούν σε διαφορετικές πόλεις της χώρας, οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνονται εξ’ αποστάσεως και τα σχετικά πρακτικά να υπογράφονται δια περιφοράς αφού πρώτα έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των μελών του. Η περιφορά των πρακτικών του Γενικού Συμβουλίου και η υπογραφή τους μπορεί να γίνεται είτε με ταχυδρομείο είτε και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με το οποίο θα αποστέλλονται από κάθε μέλος στον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. τα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε εξ’ αποστάσεως, υπογεγραμμένα σε κάθε σελίδα τους. Τα σχετικά fax θα επισυνάπτονται στο κείμενο των πρωτότυπων πρακτικών και θα αρχειοθετούνται μαζί με αυτά

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από το Γενικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Δικαίωμα υποψηφιότητας για την Εκτελεστική Επιτροπή έχουν όλα τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη και σε αναλογία 2 συγγενείς/φροντιστές, 2 άτομα με ψυχιατρική εμπειρία και οι υπόλοιποι 3 πλειοψηφήσαντες ανεξαρτήτως ιδιότητας.
2. Τα μέλη αυτά αμέσως μετά την εκλογή τους, συνέρχονται υπό την Προεδρία του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου για να συγκροτηθούν σε σώμα.
3. Για κάθε αξίωμα, αν υπάρχουν πέραν του ενός υποψήφιοι, η ψηφοφορία γίνεται μυστική.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για την εκλογή του στο Γενικό Συμβούλιο και αν ισοψηφούν και εκεί γίνεται κλήρωση.
Τα αξιώματα είναι τα εξής:
• Πρόεδρος
• Αντιπρόεδρος
• Γενικός Γραμματέας
• Ταμίας
• Έφορος
• 2 μέλη
Τον απόντα Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο τους αναπληρώνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζει η ίδια.
5. Ανασυγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να γίνει όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των Μελών της.
6. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από αντίστοιχα 3 και 5 τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις ή παραβιάζει άρθρο του Καταστατικού, εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται στο πρώτο Συνέδριο και τη θέση του καταλαμβάνει άλλο Μέλος, που εκλέγεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεως μέλους ή συνόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η αναπλήρωση γίνεται από το Γενικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13.
7. Εάν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατοικούν σε διαφορετικές πόλεις της χώρας, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να λαμβάνονται εξ’ αποστάσεως και τα σχετικά πρακτικά να υπογράφονται δια περιφοράς αφού πρώτα έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των μελών της. Η περιφορά των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπογραφή τους, μπορεί να γίνεται είτε με ταχυδρομείο είτε και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με το οποίο θα αποστέλλονται από κάθε μέλος στον Πρόεδρο του Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. τα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε εξ’ αποστάσεως, υπογεγραμμένα σε κάθε σελίδα τους. Τα σχετικά fax θα επισυνάπτονται στο κείμενο των πρωτότυπων πρακτικών και θα αρχειοθετούνται μαζί με αυτά».

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό μαζί με τον Ταμία.
3. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα Φυσικά ή Νομικά και προστατεύει τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας σε κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικράτειας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο της ΠΟΣΟΨΥ, προΐσταται του προσωπικού της, τηρεί το αρχείο, την σφραγίδα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας εκτός από τα Βιβλία του Ταμία, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιβλέπει και επιμελείται της αλληλογραφίας, εισηγείται και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου και Γενικού Συμβουλίου, τηρεί το Γενικό Μητρώο των μελών, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές.
2. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό, που εγκρίνεται από το Γενικό Συμβούλιο.
3. Υπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
4. Τηρεί βιβλίο Ταμείου και κάθε άλλο βιβλίο αναγκαίο για την διαχείριση που προβλέπεται από το Νόμο.
5. Είναι υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία του Ταμείου της Ομοσπονδίας.
Τα χρήματα της ΠΟΣΟΨΥ υποχρεωτικά κατατίθενται σε Ελληνική Τράπεζα.
Ένα ποσό, του οποίου το ύψος αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή, θα διακινείται με τραπεζικές επιταγές, που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
Ένα μικρό ποσό, του οποίου το ύψος θα αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, θα έχει στα χέρια του ο Ταμίας για τις ανάγκες της ΠΟΣΟΨΥ.
Τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο κωλυόμενους αναπληρώνει άλλο μέλος, που η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από το ίδιο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο που εκλέγονται και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με την ίδια με το Γενικό Συμβούλιο θητεία, σε αναλογία 1 συγγενής/φροντιστής, 1 άτομο με ψυχιατρική εμπειρία και 1 πλειοψηφήσας ανεξαρτήτως ιδιότητας.
Έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της περιουσίας της Ομοσπονδίας. Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα, τις πηγές τους καθώς και τις δαπάνες και αναφέρει με πόρισμα της αμέσως στο Γενικό Συμβούλιο, κάθε ανωμαλία ή αταξία που θα βρει και υποδεικνύει ταυτόχρονα τρόπους θεραπείας του.
Κάθε χρόνο, αλλά και όταν το κρίνει αναγκαίο, υποχρεούται να ενεργεί έλεγχο στη διαχείριση γενικά της περιουσίας της Ομοσπονδίας, επίσης μπορεί να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία, το βιβλιάριο καταθέσεων, τις εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου των δαπανών και εξόδων και όλα τα βιβλία που είναι απαραίτητα για τον οικονομικό έλεγχο της και συντάσσει έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Οι Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΟΨΥ. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, περιέχει απαραίτητα όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που συμπληρώνεται στην αρχή της Συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής αντίστοιχα, από θέματα που αποφασίζονται από την πλειοψηφία των παρόντων Μελών των οργάνων. Επιδίδεται στα Μέλη για τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες πριν και για τη σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής τρεις (3) ημέρες πριν. Η ημέρα σύγκλησης δεν προσμετράτε.
Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις (6) μήνες.
Έκτακτα, είτε με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε με αίτηση του 1/3 των μελών του με θέματα, όσα προτείνον οι αιτούντες. Στη δεύτερη περίπτωση η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να το συγκαλέσει το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δύο μήνες. Έκτακτα, όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή τρεις Σύμβουλοι, ορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στη δεύτερη περίπτωση συνεδριάζει σε δύο ημέρες.
Η άρνηση των αρμοδίων για σύγκλιση όλων των οργάνων, η οποία νόμιμα ζητήθηκε, αποτελεί παράβαση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΠΑΡΤΙΑ
Για τις Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία έξη (6) Μελών. Για την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται η παρουσία τεσσάρων (4) Μελών. Δύναται να παρίστανται και με νόμιμη εξουσιοδότηση δια αντιπροσώπου

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Όλες οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός από αυτές που αφορούν αρχαιρεσίες λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ανάταση του χεριού είτε με ονομαστική κλήση.
Γίνεται απόφαση εκείνη που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στο πρακτικό που υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη.
Εξαίρεση αποτελούν τα πρακτικά του Συνεδρίου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου και τον Γραμματέα του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.
Αυτή εκλέγει τον Πρόεδρο της. Τοποθετεί σε τραπέζι ψηφοδόχο, διανέμει σε όλα τα παρόντα άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου τα έντυπα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων για το Γενικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και από ένα φάκελο ο οποίος είναι μονογραμμένος από τον Πρόεδρο και είναι σφραγισμένος με τη σφραγίδα της ΠΟΣΟΨΥ και εξηγεί στους εκλογείς πως πρέπει να ψηφίζουν.
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Ο κάθε ψηφοφόρος πηγαίνει σε ειδικό παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο, σταυρό στον υποψήφιο της προτίμησής του. Ο ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να βάλει μέχρι εφτά (7 σταυρούς για το Γενικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική επιτροπή. Βάζει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο του και το ρίχνει στη ψηφοδόχο.
Εάν ο ψηφοφόρος είναι τυφλός ή έχει κάποια σοβαρή αδυναμία μπορεί να ψηφίσει με συνοδό της εμπιστοσύνης του ή με τη βοήθεια της Εφορευτικής Επιτροπής.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ανοίγεται η κάλπη και γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των φακέλων και αντιπαραβάλλεται με την κατάσταση ψηφισάντων.
Εάν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος εκείνων της κατάστασης των ψηφισάντων, αφαιρούνται όσοι περισσεύουν.
Αν βρεθούν λιγότεροι φάκελοι αρχίζει η διαλογή, αφού καταχωρηθεί στα πρακτικά η εμφανισθείσα περίπτωση.
Μετά η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και τηρεί προς τούτο πίνακα. Συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων που ανακηρύσσονται επιτυχόντες. Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζουν (11) μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού και την Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν τρία (3) μέλη που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.
Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υπόλοιποι.
Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει τυχόν ένσταση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή.
Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο το οποίο έχει πάνω από εφτά (7) σταυρούς για το Γενικό Συμβούλιο και πάνω από τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή ή αν υπάρχει άλλο σημείο που η Εφορευτική επιτροπή νομίζει ότι παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας ή εάν ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Ύστερα η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το πρακτικό και παραδίδει στον πλειοφηφήσαντα σύμβουλο.
Το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο παραδίδει στο νεοεκλεγμένο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης, ή τυχόν άρνηση αποτελεί καταστατική παράβαση.
Το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να αναλάβει το νεοεκλεγέν Γενικό Συμβούλιο.
Επίσης αν ακυρωθούν οι εκλογές το παλιό Γενικό Συμβούλιο θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι της ανακηρύξεως νέου Γενικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Οι Σύλλογοι-Σωματεία-μέλη της ΠΟΣΟΨΥ υποχρεούνται όπως 2 μήνες πριν από την προκήρυξη του Συνεδρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία να γνωστοποιήσουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους που θα πρέπει να είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ή χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Προκειμένου να γίνει εκλογή αντιπροσώπων οι Σύλλογοι- Σωματεία μέλη μας πρέπει να πραγματοποιήσουν προς τούτο αρχαιρεσίες έγκαιρα και σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Στις αρχαιρεσίες αυτές σε κάθε πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη αντιστοιχεί και ένας Αντιπρόσωπος- Σύνεδρος, εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος ή όπως ορίζεται από το εκάστοτε καταστατικό της Ε.Σ.Α.με.Α.
Σύλλογος-Σωματείο με είκοσι ένα (21) ή πάνω από είκοσι ένα (21) και λιγότερο από πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο στις εκλογές της οργάνωσης μέλους που γίνονται για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ε.Σ.Α.με.Α. Ο αντιπρόσωπος σύνεδρος δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο σκοπό σε περισσότερες από μιας οργάνωσης.
Οι Σύλλογοι- Σωματεία υποχρεούνται όπως μαζί με τις καταστάσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων να υποβάλλουν στην Συνομοσπονδία και επίσημο αντίγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η ψήφος του αντιπροσώπου κατά τις αρχαιρεσίες της Ε.Σ.Α.με.Α. ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Σύλλογος – Σωματείο με είκοσι (21) ή πάνω από είκοσι ένα (21) και λιγότερο από πενήντα (50) ψηφήσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο στις εκλογές της οργάνωσης μέλους που γίνονται για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ε.Σ.Α.με.Α. Ο αντιπρόσωπος σύνεδρος δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο σκοπό σε περισσότερες από μιας οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα και το έτος ίδρυσής της.
ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Η Ομοσπονδία διαλύεται:
1. Αν οι Σύλλογοι-Σωματεία-μέλη της είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί Συλλόγων- Σωματείων.
3. Αν το αποφασίσει το Συνέδριο στο οποίο για το σχηματισμό απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκονται οι μισοί εκπρόσωποι των Συλλόγων-Σωματείων-μελών και να υπερψηφιστεί από τα 2/3 των παρόντων συνέδρων. Χρέη εκκαθαριστών αναλαμβάνουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση διανέμονται μεταξύ των Συλλόγων-Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 22
Κάθε ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή των ειδικών νόμων περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 23
Το παρόν καταστατικό της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΠΟΣΟΨΥ) αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα. Αναγνώσθηκε σήμερα κατά άρθρο όπως κωδικοποιήθηκε μετά την τροποποίησή του και στο σύνολο του εγκρίθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο των αντιπροσώπων Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας στην Ηλιούπολη -Αττικής την 3η Φεβρουαρίου 2010.
Αφού ακούστηκαν καθαρά οι σχετικές τροποποιήσεις και οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι απηχούν απολύτως την σχετική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των προαναφερθέντων τροποποιήσεων του καταστατικού και την κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού.
Το παρόν αποτελεί καταστατικό της ΠΟΣΟΨΥ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στην Ετήσια Καταστατική Γενική Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) της 03/02/2010.
  
Η Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
Νίκη- Ελένη Νομίδου                     Αγγελική Τριανταφύλλου

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com